Найден 1 результат

ibex_gog
07 ноя 2005, 19:21
Форум: Поиск людей из Херсона
Тема: Øêîëà 44 1988-1998 îòçîâèòåñü
Ответы: 0
Просмотры: 3206

Øêîëà 44 1988-1998 îòçîâèòåñü

Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ âñåõ êòî ïîìíèò Âàíþ Áëóäîâà èç Â êëàññà. Ñêîðî ïðèåçæàþ â ãîñòè è õîòåëîñü áû óâèäåòü ñòàðûå ëèöà.

Перейти к расширенному поиску