Цього тижня – саміти «Великої сімки», НАТО і ЄС, нові пакети санкцій і нова допомога – звернення Президента України

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1599
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Цього тижня – саміти «Великої сімки», НАТО і ЄС, нові пакети санкцій і нова допомога – звернення Президента України

Повідомлення Волонтери Херсону »

Вільний народе вільної країни!

Сьогодні був один із тих днів, які дають змогу впевнено говорити, що з нами – увесь світ.

Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців.

Звернувся сьогодні до обох палат італійського парламенту. Відчув максимальну підтримку. Щире тепло у словах. Закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти її режиму. І міцно вдарити по всіх російських діячах, відповідальних за цю війну. За війну проти нас. По їхній нерухомості, рахунках і яхтах. По їхній звичці заробляти війною, а жити й відпочивати – подалі, у Європі, де мирно й затишно.

Впевнений, нові санкції будуть, будуть цього тижня. І вдячний Італії за підтримку членства України в ЄС.

Говорив із Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Про нашу співпрацю та про нашу безпеку. Про розвиток України –з усіма разом, у Європейському Союзі.

Важлива розмова відбулась і з Премʼєр-міністром Канади. Продовжуємо координувати позиції напередодні самітів НАТО і «Великої сімки», які відбудуться вже цього тижня. Джастін Трюдо підтримає нас.

Особливий аспект – це безпекові гарантії для України. Життєво потрібні не тільки нам, а й усім сусіднім країнам. Через нашу безпеку, яка зцементує мир на сході Європи.

Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь. Щоб урятувати наших людей із міста й довезти туди гуманітарний вантаж, дуже важливий для кожного і кожної.

Станом на цей день у місті перебувають близько ста тисяч людей. У нелюдських умовах. У повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків. Під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням.

Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами. Обстрілами або свідомим терором.

Сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами. На погодженому маршруті біля Мангуша. В полоні опинилися працівники ДСНС і водії автобусів.

Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитися до гуманітарної місії.

Очікуємо реалізації цього задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями.

Попри всі складнощі за сьогодні все ж вдалося врятувати 7 тисяч 26 маріупольців.

Завтра продовжимо цю важливу роботу.

Наші представники намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.

Ще одна важлива новина – створений онлайн-інструмент для всіх, хто може й хоче допомогти з гуманітарними вантажами для України.

Тільки за два минулих тижні в нашу державу надійшло вже понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Ці вантажі швидко розподіляються через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень – ще більше. Ще більше можливостей. Ще більше роботи.

Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua.

На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це – для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7.

Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі.

Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати – у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра – це менш важливо. Головне, що неминуче.

Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру. До припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники на переговорах, які продовжуються фактично щодня. Це складно дуже. Часом – скандально. Але крок за кроком ідемо вперед.

Також я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять у Москву реальну картину. Чесну. І спонукають дивитися реалістично. На те, що відбувається в боях. І на те, що світ не зупиниться у захисті правди. Нашої правди.

Цього тижня три важливі саміти: «Великої сімки», НАТО і ЄС. Нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротися як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх цих майданчиках. Із повною енергією.

На результат. З усіма нашими силами. І не втомимось. Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде.

Слава усім нашим героям!

Слава Україні
Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/cogo- ... i-sa-73749

Теги:
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1599
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Цього тижня – саміти «Великої сімки», НАТО і ЄС, нові пакети санкцій і нова допомога – звернення Президента України

Повідомлення Волонтери Херсону »

The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine

Free people of a free country!

Today was one of those days that allows us to say with confidence that the whole world is with us.

In the morning I spoke with His Holiness Pope Francis about the search for peace for Ukraine, for our state, about the atrocities of the occupiers, about the humanitarian corridors to the besieged cities. I thanked His Holiness for a clear and strong position against the war and for his prayers for Ukraine. I invited him to visit our country at this crucial time. I believe that we will be able to organize this important visit, which will unequivocally support each of us, each of the Ukrainians.

I addressed both chambers of the Italian parliament today. I felt maximum support. Sincere warmth in words. I called on Italy to strengthen sanctions against Russia and its regime. And strike hard at all Russian figures responsible for this war. For the war against us. Strike at their real estate, accounts and yachts. Strike at their habit to earn money by war and to live and have a rest far away, in Europe, where it is peaceful and cozy.

I am sure that new sanctions will be introduced this week. And I am grateful to Italy for supporting Ukraine's membership in the EU.

I spoke with President of Slovakia Zuzana Čaputová. About our cooperation and our security. About the development of Ukraine - with all together, in the European Union.

An important conversation also took place with the Prime Minister of Canada. We continue to coordinate our positions on the eve of this week's NATO and G7 summits. Justin Trudeau will support us.

A special aspect is security guarantees for Ukraine. They are vital not only for us, but also for all neighboring countries. Because of our security, which will cement peace in Eastern Europe.

I am grateful to the Minister of Foreign Affairs of Greece who was the first European official to decide to support the work of our humanitarian corridors in Mariupol. To evacuate our people from the city and bring in humanitarian aid, which is crucially important for everyone.

As of today, there are about a hundred thousand people in the city. In inhumane conditions. In a complete blockade. No food, no water, no medicine. Under constant shelling, under constant bombing.

For more than a week now we have been trying to organize stable humanitarian corridors for Mariupol residents. And almost all our attempts, unfortunately, are disrupted by the Russian occupiers. By shelling or deliberate terror.

Today, one of the humanitarian columns was simply captured by the occupiers. On the agreed route near Manhush. SES employees and bus drivers were taken prisoner.

We are doing everything we can to free our people and unblock the movement of humanitarian aid. That is why I am grateful when a high-level representative of a European state agrees to personally join the humanitarian mission.

We expect the implementation of this plan by the Greek Foreign Minister in the coming days.

Despite all the difficulties, 7,026 Mariupol residents were rescued today.

Tomorrow we will continue this important work.

Our representatives are trying to agree on humanitarian corridors in the Kyiv, Kharkiv, Zaporizhzhia and Luhansk regions.

Another important news is that an online tool has been created for everyone who can and wants to help with humanitarian goods for Ukraine.

In the last two weeks alone, our country has received more than 100,000 tons of humanitarian aid.

These cargoes are quickly distributed through special hubs for the regions. But there are even more appeals. Even more opportunities. Even more work.

Therefore, to simplify the process as much as possible, the website help.gov.ua was created.

On the website you can learn how to buy, how to send and whom to address humanitarian aid. This is for everyone who wants to join. For anyone who can help. In Ukraine and in the world. So that the aid is sent constantly, 24/7.

Our Armed Forces pleased us today. Chornobaivka again - the defeat of the occupiers again. Russian planes were shot down again. Especially important - the bomber was shot down over Mariupol. And so it will be with everyone who kills our people, peaceful people on our peaceful land.

I want to repeat once again to all Russian pilots who do not think about the order they fulfill. Killing civilians is a crime. And you will be responsible anyway. Today or tomorrow - this is less important. The main thing is that it is inevitable.

We continue to work at various levels to force Russia to peace. To the end of this brutal war. Ukrainian representatives are working on the negotiations, which continue virtually every day. It's very difficult. Sometimes scandalous. But step by step we are moving forward.

I am also grateful to all the international mediators who are fighting for Ukraine, for Europe, for the truth. Who bring to Moscow the real picture. Honest. And encourage to look realistically. At what happens in battles. And at the fact that the world will not stop defending the truth. Our truth.

Three important summits this week: the G7, NATO and the EU. New sanctions packages, new aid. We will work, we will fight in any way we can. Till the end. Bravely and openly. At all these sites. With full energy.

For the result. With all our strength. And we will not get tired. Let's rest when we win. And it definitely will happen.

Glory to all our heroes!

Glory to Ukraine!


Source: https://www.president.gov.ua/en/news/co ... i-sa-73749
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей