pally.ru Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè ïî Ìîñêâå, ïî Ðîññèè, ìåæäóíàðîäíûå.

Бесплатная публикация коммерческих объявлений о предоставляемых услугах и спрос на услуги, кроме учебных курсов. Не интересные для Херсонского региона сообщения удаляются!
Відповісти
rsetprofyram
Молчаливый
Повідомлень: 2
З нами з: 07 квітня 2006, 11:38
Звідки: Россия
Контактна інформація:

pally.ru Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè ïî Ìîñêâå, ïî Ðîññèè, ìåæäóíàðîäíûå.

Повідомлення rsetprofyram »

ÎÎÎ "Ïàëëèé" ïðåäëàãàåò âàì âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè:
Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè ïî Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïî Ðîññèè,
Ìåæäóíàðîäíûå ãðóçîïåðåâîçêè, Ìîðñêèå êîíòåéíåðíûå ïåðåâîçêè,
Íåãàáàðèòíûå è òÿæåëîâåñíûå ïåðåâîçêè,
Òðàíñïîðòíûå è ñîïóòñòâóþùèå óñëóãè.
(495)134-7481, (495)134-4511, (495)967-7974
http://pally.ru/
Відповісти

Повернутись до “Услуги”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість