Àíàëèç êîíêóðåíòîâ ñ ïîìîùüþ áàçû äàííûõ òàìîæíè

Місце, де користувачі можуть обговорювати теми, які не відносяться до основних тематичних напрямків форуму. Тут можна писати про все, що не стосується прямо визначених тем. Розділ дозволяє користувачам спілкуватися між собою на різні теми та відчути себе частинкою активної спільноти
Angelagros
Мовчазний
Повідомлень: 1
З нами з: 29 серпня 2009, 12:43
Звідки: Ukraine

Àíàëèç êîíêóðåíòîâ ñ ïîìîùüþ áàçû äàííûõ òàìîæíè

Повідомлення Angelagros »

Ïðèâåòñòâóþ! Âîçìîæíî íå òóäà çàïîñòèëà, òîëüêî õîòåëîñü áû óñëûøàòü îòâåòû çíàþùèõ ëþäåé, íàñêîëüêî ýôåêòèâíî ìîæíî èñïîëüçîâàòü áàçó äàííûõ òàìîæíè äëÿ ïîèñêà, àíàëèçà êîíêóðåíòîâ.
Êàêèå åùå ìîãóò áûòü ïðèìåíåíèÿ? Áûòü ìîæåò ïîèñê ïîñòàâùèêîâ, ïîêóïàòåëåé, êëèåíòîâ è äðóãèõ
Áëàãîäàðþ çà îòâåòû!
timurcikved
Мовчазний
Повідомлень: 1
З нами з: 31 серпня 2009, 07:48
Звідки: Россия

äåéñòâèòåëüíî ýôôåêòèâíà

Повідомлення timurcikved »

Çäðàâñòâóéòå! ßñíî ïîëåçíà â äàííûõ áàçàõ ñîäåðæèòñÿ àáñîëþòíî âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ýêñïîðòó è èìïîðòó Óêðàèíû, ò.å. âñÿ èíôîðìàöèÿ êîòîðàÿ ïðèñóòñòâóåò â òàìîæåííûõ äåêëàðàöèÿõ. Âëàäåÿ äàííîé èíôîðìàöèåé, âû ñìîæåòå îòñëåæèâàòü ñòåïåíü íàñûùåííîñòè ðûíêà, íàõîäèòü êîíêóðåíòîâ, êëèåíòîâ ïîñðåäíèêîâ.

 ìîåé áàçå ïðèñóòñòâóþò òàêèå ïîëÿ:
| òàìîæíÿ | äåêëàðàöèÿ | êóðñ âàëþòû | äàòà | êîä îòïðàâèòåëÿ | îòïðàâèòåëü |
| àäðåñ îòïðàâèòåëÿ | ïîëó÷àòåëü | àäðåñ ïîëó÷àòåëÿ | êîä áàíêà | áàíê |
| ÌÔÎ áàíêà | àäðåñ áàíêà | ñ÷åò | êîä ãàðàíòà | ãàðàíò | àäðåñ ãàðàíòà | Òîâàð |
| òìâåä | âåñ (êã) | öåíà (ãðí) |

Åñëè íàäî, ïîêóïàë çäåñü áàçà äàííûõ òàìîæíè
Cooper
Співрозмовник
Повідомлень: 54
З нами з: 18 квітня 2008, 09:21

Повідомлення Cooper »

ухахаха, уверен на 100500% что это 2 бота разговаривают, это что, новый вид спама???
Аватар користувача
admin
Адміністратор форуму
Повідомлень: 1642
З нами з: 10 грудня 2004, 09:07
Звідки: Херсон

Повідомлення admin »

Cooper писав:это 2 бота разговаривают, это что, новый вид спама???
Это не боты, это популярный сейчас вид рекламы - "скрытый маркетинг".
«Если одно яйцо фазана закопано в раскаленном песке пустыни, а другое так и болтается по ветру близ заснеженной горы Ху, то в голову тебе приходят неожиданные мысли...»
Хуан Тин-Фу, тайский мыслитель эпохи Дзян, VI век до н.э.

Повернутись до “Інше, OFFтоп, флуд”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 2 гостей