Øêîëà 44 1988-1998 îòçîâèòåñü

Поиск земляков, родственников, одноклассников, сослуживцев, знакомых, товарищей, друзей, подруг и пр. из г.Херсона и Херсонской области
ibex_gog
Молчаливый
Повідомлень: 1
З нами з: 07 листопада 2005, 19:16

Øêîëà 44 1988-1998 îòçîâèòåñü

Повідомлення ibex_gog »

Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ âñåõ êòî ïîìíèò Âàíþ Áëóäîâà èç Â êëàññà. Ñêîðî ïðèåçæàþ â ãîñòè è õîòåëîñü áû óâèäåòü ñòàðûå ëèöà.

Повернутись до “Поиск людей из Херсона”