Âàæíî: LCD-òåëåâèçîðû ïî çàêóïî÷íîé öåíå

Безкоштовна публікація оголошень про продаж аудіо-, відео-, офісної та побутової техніки, електроприладів, фототехніки...
Аватар користувача
SellPlazmerr
Мовчазний
Повідомлень: 1
З нами з: 07 квітня 2010, 07:50
Звідки: Ukraine

Âàæíî: LCD-òåëåâèçîðû ïî çàêóïî÷íîé öåíå

Повідомлення SellPlazmerr »

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îáúÿâëÿåì î ðàñïðîäàæå êîíôèñêîâàííûõ òîâàðîâ ïî çàêóïî÷íîé öåíå.
Öåíû íèæå ðûíî÷íûõ íà 40-50%


 ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:

Ìîáèëüíûå òåëåôîíû
Apple iPhone, BlackBerry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson

Öèôðîâûå âèäåîêàìåðû
Canon, Panasonic, Sony

Öèôðîâûå ôîòîêàìåðû
Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony

LCD òåëåâèçîðû
LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, NAD, Pioneer, Hantarex, Nakamichi Kimono

LED òåëåâèçîðû
LG, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba

Ïëàçìåííûå òåëåâèçîðû
LG, Panasonic, Samsung, Toshiba, Pioneer, Fujitsu, Hitachi

Äîìàøíèå êèíîòåàòðû
Audiosource System, Harman Kardon, Jamo Studio, KEF KIT, Klipsch, NAD, Onkyo, Philips, Pioneer, Samsung, Sony, Yamaha

Âñÿ òåõíèêà íîâàÿ, â çàâîäñêîé óïàêîâêå.

Äîñòàâêà ïðîèçâîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò àäðåñà äîñòàâêè è ãàáàðèòîâ - ïî÷òîé EMS èëè ñëóæáàìè êóðüåðñêîé äîñòàâêè.

Êîíñóëüòàöèè è îôîðìëåíèå çàêàçà - ICQ: 71-07-85

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ: http://slil.ru/28895350

ÃÀÐÀÍÒÈß ÑÄÅËÊÈ: Îïëàòó ìû ïîëó÷àåì ÏÎÑËÅ ïîëó÷åíèÿ è ïðîâåðêè Âàìè òîâàðà!

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî.

Повернутись до “Електроніка, побутова техніка”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей